Zeměpis

Předmět zeměpis je vyučován v 6. až 9. ročníku. Během těchto let žáci získávají znalosti a dovednosti v tematických okruzích: geografické informace a zdroje dat, kartografie, topografie, přírodní obraz Země, regiony světa, Česká republika, společenské a hospodářské prostředí a životní prostředí. Žák se učí vyhledávat a hodnotit geografické informace, používá geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. Prostorově vnímá místa, objekty, jevy a lokalizuje je na mapách. Uvědomuje si a hodnotí procesy a jevy přírodní i společenské, jejich zákonitosti a vzájemnou souvislost. Porovnává polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické, hospodářské poměry, zvláštnosti, potenciál i bariéry jednotlivých regionů světa. Při hodinách se využívá frontální, skupinová i samostatná práce. K procvičování místopisu slouží aplikace nainstalované na iPadech. Učebnici zeměpisu od nakladatelství Fraus mají žáci nainstalovanou na iPadech, atlasy používáme od vydavatelství Kartografie Praha. Každý rok se žáci účastní soutěže Zeměpisná olympiáda.