Školní družina

Naším cílem je vychovávat žáky, kteří...

  • tvořivě myslí, logicky uvažují a jsou schopni řešit problémy,
  • umí všestranně komunikovat,
  • spolupracují, respektují práci a úspěchy vlastní i druhých,
  • jsou citliví k ostatním lidem, zvířatům a celé přírodě,
  • rozvíjí a chrání své fyzické, duševní a sociální zdraví a zdraví ostatních,
  • jsou čestní a spravedliví, mají smysl pro fair play.

Chtěli bychom...

  • žáky vést k osvojování sociálních dovedností,
  • žákům pomoci přirozenou formou najít místo ve skupině, aby nedocházelo k sociální izolaci,
  • nabídkou různorodých aktivit a inspirujícího prostředí předcházet problémovému chování žáků,
  • žáky všestranně rozvíjet - schopnosti, dovednosti i osobnost žáka.

Základním prostředkem ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky, využívá prvky zážitkové pedagogiky, promyšleně motivuje žáky ke střídání činností s ohledem na jejich schopnosti a individualitu. Zájmová činnost tvoří hlavní obsahovou náplň mimo vyučování. Využíváme prostor školních tříd, školního hřiště, tělocvičny, hudebny, ICT učebny. Pro zvýšení pestrosti programu používáme i audiovizuální pomůcky a hry k poučení a zábavě. Aktivně spolupracujeme s ostatními učiteli a rodiči našich žáků.