Zápisy a přijímání žáků do školy

Pravopis

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, velmi nás těší, že jste projevili zájem, aby Vaše děti plnily povinnou školní docházku na Základní škole Martina Luthera (dále jen ZŠML). Budeme velmi rádi, když si pročtete webové stránky naší školy, a seznámíte se tak s filozofií, fungováním, pravidly a vším, co naše škola nabízí a poskytuje, ještě před zahájením nového školního roku, ale také před samotnými zápisy (zápisy do prvního ročníku, zápisy do ostatních ročníků v průběhu školního roku). Je pro Vás připraveno setkání s vyučujícími prvních tříd. Datum a čas konání tohoto neformálního setkání jsou uvedeny na webových stránkách školy, sekce Základní škola - Kalendář.
V případě uzavření školy se neformální setkání rodičů s vyučujícími přesouvá do distanční formy. Zvolenou platformou tohoto setkání je Webex, který škola používá při distančním vzdělávání svých žáků. Přístupové údaje, čas spojení a termín, stejně jako návod k připojení budou rodičům zaslány v dostatečném předstihu na jejich e-mailovou adresu ze sekretariátu školy.

Věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení a přílohám. Některé z nich je nutné vyplnit před samotným zápisem a odevzdat je v termínu (popř. zaslat) do školy – vyřizuje tajemnice školy paní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na TČ: 377 387 009. Zápisy do 1. ročníku se týkají dětí, které do 31. srpna 2022 dovrší šestý rok věku.
Zápisy se uskuteční v těchto dnech:

 • středa 6. dubna 2022,
 • čtvrtek 7. dubna 2022,
 • pátek 8. dubna 2022,
 • náhradní termín 22. dubna 2022.
  Konkrétní den a čas Vašeho zápisu Vám budou tajemnicí školy v předstihu sděleny prostřednictvím e-mailu.

(V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. září do 31. prosince musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti. V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře/klinického psychologa – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti. Zákonný zástupce dítěte má podle § 37 odst. 4 školského zákona možnost odkladu povinné školní docházky. Příslušné žádosti naleznete v příloze.)

K zápisu se dokládá (formální část zápisu):

 • žádost, kterou potvrzujete svůj zájem o plnění povinné školní docházky na naší škole a kterou donesete/zašlete do školy nejpozději do 31. března (naleznete v příloze),
 • kopie rodného listu dítěte (popř. originál a škola kopii pořídí),
 • vyplněný dotazník žáka (naleznete v příloze),
 • souhlas o vzájemné shodě (naleznete v příloze),
 • v případě odkladu povinné školní docházky vyplněná žádost (naleznete v příloze),
 • v případě předčasného zápisu vyplněná žádost (naleznete v příloze).
  Všechny tyto formuláře, které tvoří formální část zápisu, předejte, prosím, v případě uzavření školy nejlépe "dálkovým" způsobem: vhozením do školní schránky umístěné na vchodových dveřích školy, poštou, datovou schránkou, e-mailem opatřeným elektronickým podpisem, popř. osobně v sekretariátu školy při dodržení hygienických podmínek.

Organizace zápisu

 • Motivační část – neformální aktivity (rozhovor, básnička, písnička, hra apod.)
 • Formální část – údaje zadávané do školní matriky z formulářů uvedených shora
  Motivační část zápisu bude v případě uzavření školy probíhat on-line formou. Jako platforma byl zvolen Webex, který škola používá při distančním vzdělávání svých žáků. Všechny přístupové údaje, rozpisy, časy a termíny, stejně jako návod k připojení budou rodičům dětí zaslány v dostatečném předstihu na jejich e-mailovou adresu ze sekretariátu školy.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

 • Věk dítěte
 • Prostorové kapacity
  A) Se všemi dětmi, které jsou zapsané v Mateřské škole Klubíčko (součást Základní školy Martina Luthera), se zároveň počítá při zápisu do základní školy. Všem budoucím zájemcům o první ročník tak doporučejeme, aby své děti zapsali nejprve do Mateřské školy Klubíčko. 
  B) Naplňují se dvě třídy prvního ročníku do počtu 36 žáků v obou třídách. Pakliže maximální kapacita obou tříd prvního ročníku není naplněna dětmi z Mateřské školy Klubíčko, jsou osloveni tajemnicí školy ostatní zájemci, kteří projevili o první ročník Základní školy Martina Luthera zájem na základě žádosti. Z těchto zájemců se pak LOSUJE. Všichni shora uvedení ostatní zájemci si proto "jistí" místo v prvním ročníku také na své spádové škole, protože losování může rozhodnout v jejich neprospěch.

 Přijímání žáků do jiných ročníků v průběhu školního roku (netýká se zápisu do 1. ročníku)

 1. Projevený zájem o ZŠML formou nahlášení – vyřizuje tajemnice školy paní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na TČ: 377 387 009.
 2. Kapacita žáků v konkrétní třídě, prostorové podmínky třídy a školy, personální a materiální kapacity.
 3. Pohovor se zákonnými zástupci žáka a se žákem samotným.
 4. Výsledek rozdílových zkoušek – český jazyk, matematika, anglický jazyk, popř. německý jazyk - které mají za úkol zjistit úroveň znalostí a dovedností žáka.
 5. Podpis Smlouvy o výuce na příslušný školní rok.
 6. Úspěšné absolvování zkušebního pobytu v ZŠML.
  Pakliže se přijímání žáka během školního roku uskuteční v době uzavření školy, přistoupí škola k distanční formě přijímání. Tato forma upravuje především body č. 3, 4, 6. Podrobnější informace budou rodičům žáka včas zaslány na jejich e-mailovou adresu, a to po projevení zájmu plnit povinnou školní docházku na ZŠML.

Přijímání žáků do školní družiny

 1. Kapacita školní družiny je 60 žáků-účastníků (dvě oddělení po 30).
 2. Přijetí do školní družiny není nárokové.
 3. Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě vyplněné Přihlášky (vydává vedoucí školní družiny, popř. tajemnice školy).
 4. Žáci přihlášení po naplnění maximálního počtu budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění kapacity bude tato skutečnost oznámena jejich zákonnému zástupci vedoucí školní družiny.
 5. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku.