Vlastivěda

Vyučovací předmět Vlastivěda je vyučován ve 4. a 5. ročníku a navazuje na elementární znalosti, které žáci získaly v předmětu Prvouka v 1.-3. ročníku. Zároveň tvoří základy pro vyučovací předměty Dějepis a Zeměpis, které se vyučují na druhém stupni.
Výuka v tomto předmětu je zaměřena na osvojení základním pojmům a jejich porozumění. Dále je zde zahrnuto získávání základního uceleného pohledu na naší vlast, její jednotlivé části, její historii a základní poznatky o evropských zemích. Výuka zahrnuje také praktické dovednosti, práci s mapou a orientace v prostoru.
Do výuky Vlastivědy patří taktéž témata z oblasti multikulturní výchovy, výchovy k demokracii, osobnostní a sociální výchovy a světa financí.
Na výuku ve třídě navazuje řada nejrůznějších projektů, exkurzí na významná místa naší vlasti a do nejrůznějších muzeí. Patří sem i vycházky do blízkého okolí města.