PRVOUKA

Jak již název předmětu napovídá, je v něm obsaženo „první učení“ a to z mnoha oblastí lidského poznání – přírodní vědy, geografie, historie, kultura, rodinná výchova…  Tvoří základ, na kterém jsou posléze postaveny předměty jako přírodověda, vlastivěda, dějepis, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie či občanská výchova, které děti čekají ve vyšších ročnících. Žáci v hodinách prvouky poznávají a prozkoumávají svět kolem sebe a to především na jeho praktické úrovni. Avšak získání nových znalostí a dovedností z různých oblastí poznání není hlavním a jediným cílem. Právě vyučovací proces, při kterém se děti učí získávat a zpracovávat nové informace (z učebnic, pracovních sešitů, časopisů, encyklopedií, počítačových výukových programů, později též prostřednictvím internetu), srovnávat s ostatními své pohledy na svět kolem nás a hovořit o nich, je neméně důležitý. Významnou úlohu v hodinách prvouky hraje též rozvoj komunikačních dovedností, schopností spolupracovat s ostatními, budování sociálních vztahů. Nezastupitelnou úlohu hrají při výuce rozmanité projekty, skupinová práce a mimoškolní akce jako jsou např. návštěvy zoologické zahrady, muzeí, různých výstav, besedy s policisty, exkurze, vycházky či výlety. Svým charakterem přesahuje výuka prvouky i do ostatních předmětů.