Matematika

V našem pojetí matematiky nejde jen o osvojení si mechanických dovedností, i když i to je nutné se naučit, ale jde o to, naučit žáky logicky myslet, uvádět věci do souvislostí, najít to nejdůležitější, hledat své vlastní cesty, zkrátka používat „hlavu". Děti mají velmi rády hry a soutěže, motivují je a vedou k dosažení lepších výsledků, a tak nenásilnou formou vstřebávají potřebné znalosti a osvojují a upevňují si matematické dovednosti. Součástí matematiky je také finanční gramotnost, kde nám pomáhá Česká spořitelna. Osvědčuje se i práce v malých skupinách, kterou děti přímo milují. Vede žáky ke koordinaci práce, rozdělení rolí a učí je zodpovědnosti za výsledky celé skupiny. Žáci za celý rok spočítají velké množství zajímavých příkladů a mají i dostatek materiálu pro rutinní opakování. Matematika na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět matematika na 1. stupni. Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř tematických okruhů: číslo a proměnná; závislosti, vztahy a práce s daty; geometrie v rovině a prostoru; nestandardní aplikační úlohy a problémy. Ve všech tematických oblastech je kladen důraz na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky, na využití matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech. Žák je veden k systematičnosti, přesnosti, rozvíjení logického a abstraktního myšlení a k poznání, že k výsledku lze dospět různými způsoby. K přesnému a stručnému vyjadřování se učí používat matematický jazyk. Při hodinách je využíváno frontální a skupinové výuky. Žáci se také zapojují do matematických soutěží (Matematická olympiáda, Logická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan), při kterých mají možnost ověřit si své dovednosti a znalosti.