HUDEBNÍ VÝCHOVA

Hudební aktivity uspokojují přirozenou potřebu hudebního projevu žáků, významným způsobem působí na prožitkovou stránku jejich osobnosti, vtahují je do oblasti umění jako specifického projevu lidské tvořivosti, probouzí a rozvíjí estetické cítění žáků, jejich představivost a fantazii, schopnost vnímat estetické hodnoty, ať už vytvořené člověkem, či přirozené v přírodě.

Pedagogické působení směřuje k soustavné kultivaci hudebního projevu, k poznání a osvojení forem a technik hudebního vyjadřování, k probouzení zájmu o individuální či společné hudební aktivity.

V průběhu vzdělávání žáci poznávají významná díla z dějin hudebního umění, učí se vnímat a prožívat jejich krásu, chápat jejich místo ve vývoji světové i národní kultury. Průběžně se rozvíjí jejich schopnosti a předpoklady pro rozlišování hudební produkce co do její hodnoty a funkce a učí se chápat význam umění pro kultivaci životního prostředí člověka. Základem hudební výchovy je zpěv a poslech hudby, významným principem důraz na tvořivost.