Dějepis

Předmět dějepis má za úkol seznámit žáky s hlavními kapitolami světových dějin a podrobněji pak s průběhem dějin českých. Žáci získají znalosti z období pravěku, starověku, středověku, novověku a moderní historie. Studium historie nabízí každému žákovi možnost proniknout do zajímavých událostí a lidských příběhů, ve kterých lze spatřit ponaučení a odvozovat souvislosti. Dalším přínosem je seznámení se s příběhy významných osobností dějin, které by žáci měli přijmout jako vzory (či naopak odrazující příklady) pro své chování. Velký důraz je kladen na nejnovější dějiny a především na jejich dopad na současnou podobu světa.
Výuka dějepisu je pestrá, žáci se učí pracovat ve skupinách, opakují formou didaktických her, pracují s historickými mapami a atlasy, snaží se rozluštit a pochopit obsah historických dokumentů. K pestrosti výuky také přispívá výuka na iPadech, kdy žáci získávají možnost být více kreativní a využívat efektivní výukové metody. Zároveň díky iPadům žáci mohou využívat i interaktivní učebnice. Hodiny ve školních lavicích jsou čas od času vystřídány výukou v terénu. Jedná se především o zajímavé exkurze. Žáci osmé a deváté třídy se také účastní dějepisné olympiády.