Český jazyk a literatura

Český jazyk – 1. stupeň

Předmět český jazyk je na 1. stupni složen z několika dílčích, ale vzájemně propojených částí. Skládá se z jazykové výchovy, čtení a literární výchovy, psaní a části slohové. Samotná výuka probíhá formou frontálního vyučování, skupinové či individuální práce. Do vyučování je zařazena řada projektů, které propojují český jazyk s dalšími předměty, jejich součástí často bývá tvorba různorodých žákovských portfolií. Do výuky je zařazováno množství různých her a soutěží, které slouží k motivaci, procvičování a upevňování učiva a v neposlední řadě k rozvíjení komunikačních dovedností, sociálních vztahů a schopnosti vzájemné kooperace.
Pro výuku je k dispozici pestrá řada výukových materiálů, pomůcek a učebnic. Pro čtení je kromě čítanek využívána školní knihovna, ve které je řada titulů dětské literatury, které zohledňují aktuální úroveň čtení. Knihovna je stále rozšiřována - např. z nabídek Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros, se kterým naše škola již dlouhá léta spolupracuje. Během hodin děti též pracují s dětskými časopisy, prostor je též pro knihy přinesené z domova. Pro výuku psaní jsou využívány především pracovní sešity a písanky. Se vzrůstajícím věkem a tím i úrovní psaní a slohových dovedností dětí je však práce stále více směřována k praktickému využití psaní, zejména k tvořivému psaní.
Nedílnou součástí výuky českého jazyka na naší škole je též využití počítačové učebny s pestrou nabídkou výukových programů. Během školního roku škola též organizuje návštěvy divadelních představení a dalších akcí (např. návštěva knihovny, recitační soutěže, apod.), které zpestřují a obohacují výuku.

Výuka čtení v prvních ročnících

Čtení lze v první třídě učit různými metodami. Do roku 1989 byla ve školách povolena pouze jedna, a to analyticko-syntetická (tzv. slabikovací – zjednodušeně řečeno, nejdříve se cvičí slabiky, pak se čtou celá slova „Má – ma má ma - so.“). Alternativou k této metodě je genetická (tzv. hláskovací – zjednodušeně, dítě si slovo nejdříve vyhláskuje a pak je přečte celé najednou – např. P-e s  - pes). Tato metoda však není nová. Vychází ze zkušeností českého elementaristy a básníka Josefa Kožíška. Již ten využíval podobných postupů při výuce čtení. V roce 1913 vyšla jeho čítanka Poupata, která stále zůstávají vzorem pro tvorbu českých slabikářů.

Na naší škole se vyučuje čtení metodou genetickou.

Český jazyk – 2. stupeň

Předmět český jazyk obsahuje tři základní složky – mluvnici, literaturu a sloh. Ty jsou vzájemně propojeny a doplňují se. Hodiny mluvnice jsou zaměřeny na pravopis a gramatiku. Výuka literatury v sobě propojuje nejenom znalost základů jejího vývoje (vědět, kdo byli a co napsali Karel Čapek nebo William Shakespeare, jistě nikomu neuškodí), ale v nemalé míře také práci s uměleckými texty a porozumění těmto textům. A to vše v prostředí čtenářské dílny, která dovoluje navíc diskutovat, dramatizovat a rozvíjet myšlení žáků nad tím, čemu říkáme KNIHA. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářských kompetencí. Žáci si vedou čtenářský deník, do kterého si zapisují nejen knihy přečtené ve škole, ale i vlastní četbu. Prezentací vlastní četby je také referát. V hodinách literatury se zaměřujeme na ústní projev a na přednes. Ve slohu se žáci seznamují se všemi slohovými útvary a postupy. Důraz je kladen na vlastní projev - písemný i ústní. Žáci 8. a 9. ročníku se každý rok účastní olympiády z českého jazyka. Do 9. ročníku je zahrnuta příprava na přijímací zkoušky jako nultá hodina. Žáci si mohou vyzkoušet cvičné testy na přijímací zkoušky. Při výuce českého jazyka používáme moderní učebnice od nakladatelství Taktik včetně pracovního sešitu. V 6. - 9. ročníku používají žáci učebnici českého jazyka a čítanku na iPadech.